Bestel online en geniet van gratis verzending vanaf €150, excl. btw

Algemene voorwaarden NEOLABO BV

1. Algemeen

1.1. Onderhavige voorwaarden beheersen alle relaties tussen Neolabo BV (zetel te Sluizeken 34, 9620 Zottegem, ondernemingsnummer 0422.252.579; hierna Neolabo) en de klant zowel offline als online en m.b.t. bestellingen via de website, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen met absolute uitsluiting van enige voorwaarden (vermeld op de bestelbonnen, facturen en/of andere documenten uitgaande) van de klant, zelfs al worden die later medegedeeld. Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Neolabo moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. 

1.3. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door Neolabo ondertekende geschreven overeenkomst. 

2. Bestellingen en annulatie 

2.1. Iedere bestelling kan uitsluitend op de bestelbons van Neolabo gebeuren of via haar website of via telefoon. 

2.3. Eventuele bijzondere voorwaarden vermeld op de bestelbon uitgaande van Neolabo hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

2.4. Indien de klant een bestelling heeft geplaatst die door Neolabo werd aanvaard, kan de klant behoudens akkoord van Neolabo geen wijziging aan zijn bestelling aanbrengen. Neolabo kan in het geval van een verzoek tot wijziging van de bestelling niet garanderen dezelfde prijzen en voorwaarden te kunnen behouden.

2.5. In geval van annulering van een bestelling is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling daartoe een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10 % van de prijs van de bestelling aan Neolabo verschuldigd. 

3. Levering en leveringstermijn

3.1. Neolabo zal de bestelde goederen aan de klanten laten leveren. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, zal bij offline verkopen voor leveringen binnen België en Groothertogdom Luxemburg volgende administratiekosten aangerekend worden door Neolabo : voor bestellingen van 0 tot 150 EUR: 25 EUR, voor bestellingen van meer dan 150 EUR en tot 300 EUR: 15 EUR, voor bestellingen van meer dan 300 EUR: 0 EUR. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, zal bij online verkopen voor leveringen binnen België en Groothertogdom Luxemburg volgende administratiekosten aangerekend worden door Neolabo : voor bestellingen van 0 tot 150 EUR: 25 EUR, voor bestellingen van meer dan 150 EUR: 0 EUR.

3.2 De levering van de bestelde goederen vindt plaats op het ogenblik van het vertrek van de goederen bij Neolabo (m.a.w. af magazijn) of bij één van haar toeleveranciers, indien de levering van daaruit georganiseerd wordt. De goederen vallen vanaf de levering onder het risico en de kosten van de klant. 

3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen de door Neolabo geleverde goederen niet worden omgeruild, noch teruggenomen. 

3.4. Zakelijke klanten hebben geen wettelijk noch contractueel herroepingsrecht. 

3.5. De leveringstermijnen (die Neolabo tracht aan te houden; indien van toepassing en vermeld op de offerte) worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige boete of schadevergoeding. Tenzij uitdrukkelijke, andersluidende overeenkomst geeft het niet-naleven van de opgegeven termijnen aan de klant-onderneming niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen of de goederen te weigeren. 

3.6. Een leveringstermijn gaat sowieso slechts in op het ogenblik dat de klant zijn contractuele verplichtingen heeft nageleefd, en in het bijzonder na bezorgen van nodige informatie voor de uitvoering van de levering, het betalen van het voorschot, de voorziene prijs in geval van voorafbetaling en/of het bedrag van vervallen facturen. 

4. Eigendomsvoorbehoud 

4.1. De geleverde goederen blijven integraal eigendom van Neolabo tot volledige betaling van elke hoofdsom, kosten en intresten. Tot op dat ogenblik zal Neolabo er vrij en onverminderd kunnen over beschikken.

4.2. Deze voorbehoudsclausule is ook toepasselijk in geval van faillissement en in alle andere gevallen van samenloop.

4.3. De klant zal Neolabo spontaan verwittigen indien de door Neolabo geleverde goederen in een ruimte geplaatst worden die door de klant gehuurd wordt en de identiteit en de woonplaats/vennootschapszetel van de verhuurder meedelen aan Neolabo.

4.4. Tot zolang de klant de volledige prijs voor de door de Neolabo geleverde goederen niet heeft betaald is het de klant verboden afstand te doen van de goederen, de goederen te verhuren of te verpanden, ze te verplaatsen en/of er eender welke verandering of wijziging aan te brengen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Neolabo. 

4.5. Indien derden de door Neolabo geleverde goederen zouden opvorderen, of indien de goederen het risico lopen in beslag genomen te worden, verbindt de klant er zich toe Neolabo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en haar alle nuttige inlichtingen te verstrekken teneinde haar in de mogelijkheid te stellen haar rechten te doen gelden. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.

5. De prijs en facturatie

5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijs is behoudens anders bepaald steeds excl. BTW. De prijs is, behoudens anders bepaald, betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Neolabo. 

5.2. Neolabo heeft het recht om de prijs eenzijdig te wijzigen mits geldige redenen gebaseerd op objectieve en prijsbepalende factoren zoals (maar geenszins beperkt tot) wijzigingen van vaste en variabele kosten (grondstoffen, loon, energie, bijkomende taksen,...). 

5.3. De prijzen in de catalogus van Neolabo zijn enkel geldig in België en in het Groot Hertogdom Luxemburg. 

5.4. Niet betaling van één factuur op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag maakt alle vorderingen van Neolabo ten opzichte van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn. 

5.5. Op de eisbare bedragen wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een intrest voor te late betaling aangerekend naar rato van 1 % per maand alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van 50 EUR verschuldigd. 

5.6. De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van Neolabo, ook indien Neolabo aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden.

6. Klachten, controle van goederen en aansprakelijkheid

6.1. Onverminderd de termijn ter indiening van klachten bepaald verder in dit artikel, moet in geval van betwisting, de factuur gemotiveerd en per aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen de 5 kalenderdagen na de ontvangst ervan. Dit op straffe van verval van het recht om te protesteren. 

6.2. De klant behoort de goederen bij de levering in ontvangst te nemen en onmiddellijk na te zien/ te controleren. Indien geen klacht wordt geformuleerd gemotiveerd en per aangetekend schrijven, dan worden de goederen geacht te zijn aanvaard. Er kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of diensten, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd door de klant 5 kalenderdagen na afgifte van de goederen of levering van de diensten. Later geformuleerde klachten worden niet aanvaard. 

6.3. Klachten voor verborgen gebreken aan de geleverde goederen dienen om geldig te zijn bij een aangetekend schrijven en binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek te geschieden of na de datum waarop het gebrek door een professionele klant redelijkerwijze had moeten ontdekt zijn en in ieder geval binnen het jaar na het plaatsen van de bestelling. 

6.4. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt elk (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Neolabo zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er binnen de voormelde termijn geen klachten worden geformuleerd.

6.5. De verbintenissen van Neolabo in geval van gegronde en tijdige klachten van de klant kunnen nooit meer omvatten dan ofwel de vervanging van het geleverde goed ofwel een terugname van het goed en een terugbetaling van de door de klant betaalde prijs voor dit goed. Neolabo is vrij in de keuze tussen voormelde verbintenissen. 

6.6. De garantie van Neolabo strekt nooit verder dan deze van de fabrikant-leverancier en Neolabo kan nooit aansprakelijk zijn in het geval goederen onbruikbaar geworden zijn ten gevolge van een onjuist gebruik ervan, verandering, hantering of beschadiging door de klant zelf dan wel door een derde.

6.7. Retours van apparaten kunnen enkel na overleg en mits aanvaarding van Neolabo. De kosten voor retours zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, voor de klant. 

6.8. Neolabo kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schadelijke gevolgen van een onoordeelkundig gebruik van de producten of apparaten geleverd door Neolabo..

7. Waarborgen 

7.1. Indien het vertrouwen van Neolabo in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Neolabo zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. 

7.2. Indien de klant hierop weigert in te gaan, behoudt Neolabo zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling 10% van de prijs van de bestelling verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Neolabo om een hogere schade aan te tonen en te vorderen, en zullen alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn. 

8. Beëindiging van de overeenkomst 

8.1. Neolabo behoudt zich het recht voor, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen indien de klant een ernstige contractuele tekortkoming maakt die niet binnen de 48u na de ingebrekestelling wordt geremedieerd door de klant. Wordt onder meer beschouwd als een ernstige contractuele tekortkoming het herhaaldelijk niet betalen van de prijs op de vervaldag.

8.2. In geval de overeenkomst om voormelde redenen ontbonden zou worden door Neolabo is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van de prijs van de overeenkomst verschuldigd, onverminderd het recht van Neolabo om een hogere schade aan te tonen en te vorderen. 

9. Overmacht 

9.1. In geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 5.225 van het Burgerlijk Wetboek, die er toe leidt dat Neolabo de overeenkomst niet kan uitvoeren zal Neolabo noch de onvoorzienbaarheid, noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheden, noch de onmogelijkheid het contract uit te voeren dienen te omschrijven. 

9.2. Neolabo zal de klant onverwijld op de hoogte brengen van de situatie van overmacht. 

9.3. De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van Neolabo uit (naargelang de keuze van Neolabo) en ontslaan Neolabo van elke aansprakelijkheid en/of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op documentatie of materiaal die door Neolabo zijn ontwikkeld of door Neolabo worden gebruikt (die niet door de klant zijn ter beschikking gesteld), blijven eigendom van Neolabo en de klant zal deze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Neolabo in geen geval geheel of gedeeltelijk kopiëren of aan derden ter hand stellen. 

11. Confidentialiteit

11.1. Elke confidentiële informatie die de klant rechtstreeks of onrechtstreeks van Neolabo verkrijgt n.a.v. de totstandkoming of tijdens de uitvoering van de overeenkomst (met inbegrip van de prijzen en tarieven, commerciële condities, concepten, enz...) is vertrouwelijk. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld en mogen enkel worden gebruikt binnen het kader van de voorwaarden waaronder ze door Neolabo aan de klant werden ter beschikking gesteld of meegedeeld.

12. Splitsbaarheid 

12.1. Indien één of meerdere clausules of een deel van een clausule nietig zou zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zou zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen. In voorkomend geval zijn de partijen gehouden om een nietig of niet-uitvoerbaar beding te goeder trouw te vervangen door een beding dat wel geldig en afdwingbaar is en dat zoveel als mogelijk overeenstemt met het nietige of niet afdwingbare beding.

13. Toepasselijk recht en geschillenregeling 

13.1. Alle overeenkomsten met Neolabo worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG)

13.2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Neolabo bevoegd.